banner388

Samsun Büyükşehir Belediyesi sayıştay raporu açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Sayıştay Raporu yayımlandı. Raporda belediyeye ait eksiklikler tek tek sıralandı...

banner269

Samsun Büyükşehir Belediyesi sayıştay raporu açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Sayıştay Raporu yayımlandı. Raporda belediyeye ait eksiklikler tek tek sıralandı...

05 Aralık 2021 Pazar 12:35
Samsun Büyükşehir Belediyesi sayıştay raporu açıklandı

Sayıştay tarafından yayınlanan raporda Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bulgular tek tek sıralandı. İşte O bulgular;

1. Bazı İlçe Belediyelerinden Alınması Gereken Otopark Gelirlerinin Muhasebe Kaydında İzlenmemesi ve Tahsil Edilmemesi

 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; bazı ilçe belediyelerinden Otopark Yönetmeliği uyarınca alınması gereken otopark bedellerinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği ve tahsil edilmediği görülmüştür. 

2.Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilen Personel İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 hesap ve işlemlerinin incelenmesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilen personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı görülmüştür.

3. Geçici Kabulü Yapılan Bazı Yapım İşlerinin İlgili Varlık Hesabına Aktarılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; yıl içinde geçici kabulü yapılan bazı yapım işlerinin ilgili varlık hesaplarına aktarılmayarak, 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenmeye devam edildiği görülmüştür. 

 4. İktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin KDV'nin İndirim Konusu Yapılması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler kapsamında yapmış olduğu giderlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin, giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi gerekirken indirim konusu yapıldığı tespit edilmiştir.

5. Kurum Taşınmazlarının Tespit ve Muhasebe Sistemine Kayıt İşlemlerinin Birbiriyle Tutarlı ve Tam Yapılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; tapuda kayıtlı 6791 taşınmazın “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak kayıtlarının yapıldığı, ancak Taşınmaz Formları ve İcmal Cetveli ile muhasebe kayıtları arasında tutarlılığın sağlanamadığı görülmüştür. 

6. Banka Kredi Faizlerinin Kredi Kullanıldığı Dönemde Topluca Giderleştirilmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; kullanılan banka kredilerinin faizlerinin işleyeceği dönem dikkate alınmadan, kredinin alındığı dönemde toplu olarak giderleştirildiği görülmüştür.

7. Bazı Duran Varlıkların Amortisman Ayırma ve Birikmiş Amortisman Kayıt İşlemlerinin Hatalı Yapılması

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; muhasebe sisteminde kayıtlı bazı duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı ve bazı duran varlıkların birikmiş amortismanlarının kayıtlı tutardan fazla olduğu görülmüştür.

DİĞER EKSİKLİKLER DE TEK TEK SIRALANDI

2020 Yılına ait Samsun Büyükşehir Belediyesi Sayıştay raporunda birçok eksiğin sıralandığı Belediye tarafından yasalar gereği uygulanması gereken birçok unsurun uygulanmadığı, ihmal edildiği görüldü. İşte raporun mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular;

1. Bazı Kurumlara Tahsis Edilen Taşınmazların Amortismanlarına İlişkin Gerekli Kayıtların Yapılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; bazı kurumlara tahsis edilen taşınmazların amortismanlarına ilişkin gerekli kayıtların yapılmadığı görülmüştür.

2: Hurdaya Ayrılan Varlıklar ile Bu Varlıklardan Elden Çıkarılanların Muhasebe Sisteminde Tam ve Doğru Şekilde Takip Edilmemesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; A-2020 yılı içinde hurdaya ayrılan taşınırlar ile birikmiş amortismanlarının ilgili hesaplarda takip edilmediği, B- Hurdaya ayrılarak elden çıkarılan varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmeye devam edildiği, görülmüştür

3: Sermaye Paylarının Muhasebe Kayıtlarında Tam ve Doğru Şekilde İzlenmemesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; ortak olunan şirketlerde bulunan sermaye paylarının muhasebe kayıtları ile uyumsuz olduğu görülmüştür.

4: Bazı Gelirlerin Tahsilat Oranının Düşük Olması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; tahakkuku yapılan bazı gelir kalemlerinin tahsilat oranlarının düşük olduğu görülmüştür.

5: Bazı Taşınmazların İhale Konusu Edilmeyerek Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; Belediyeye ait 1149 taşınmazın ihale yolu ile kiraya verilmeyip, ecrimisil karşılığında kullandırıldığı tespit edilmiştir.

6: Belediye Tarafından Kiraya Verilen veya Ecrimisil Uygulanan Taşınmazlar Üzerindeki Bazı İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; Belediye tarafından kiraya verilen veya ecrimisil alınan ruhsata tabi 1297 iş yerinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.

7: Bütçe Emanetleri Hesabı’na Alınan Tutarların Kayda Alınış Sırasına Göre Ödenmemesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde, 320-Bütçe Emanetleri hesabı’na alınan tutarların ilgililerine kayda alınış sırasına göre ödenmediği tespit edilmiştir.

8: Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunan İşletmelerden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Belirlenmemesi ve Tahsilat Yapılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden alınması gereken geçiş hakkı ücretinin tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı görülmüştür.

9: İdarenin Tasarrufunda Olan Alanlarda Faaliyet Gösteren Eğlence İşletmelerinden Eğlence Vergisinin Tahsil Edilmemesi;

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; idarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan alanlardaki işletmelerde çeşitli eğlence hizmetleri ifa edilmesine karşın, bu işletmelerden Eğlence Vergisi tahsil edilmediği görülmüştür.

10: İlan ve Reklam Vergilerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi;

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; bazı ilçelerde Kurum'un yetki alanına dâhil olan cadde, bulvar, yollar ve bunlara cephesi bulunan binalar üzerindeki ilan ve reklam vergilerinin takip ve tahsil edilmediği görülmüştür.

11: İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanun’a Uygun Olarak Kullandırılmaması;

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; kadrolu işçilerin yıllık izinlerinin İş Kanunu’na uygun şekilde kullandırılmadığı, bu nedenle çok sayıda işçinin birikmiş yıllık izninin bulunduğu görülmüştür.

12: İşverenlerin Hakedişinden Kesilen Asgari Ücret Destek Primlerinin Hazine Hesaplarına Aktarılmaması ve İşsizlik Sigortası Fonuna Gerekli Başvuruların Yapılmaması; 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; A- 2016-2018 döneminde Hazine veya İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan ve işverenlerin hakedişlerinden kesilen asgari ücret destek primlerinin, hazine hesaplarına aktarılmayarak emanet hesaplarında bekletildiği, B- 2019 ve 2020 Yıllarında Kesilen Asgari Ücret Destek Primlerinin İşsizlik Sigortası Fonuna Aktarılıp Aktarılmayacağına İlişkin Gerekli Başvuruların Yapılmadığı görülmüştür. A- 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68’nci maddesi ile belli şartlar dahilinde, Kanun’un 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının a bendinde kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları T.C. Sayıştay Başkanlığı Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 39 hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler için 2016 Ocak-Aralık döneminde toplam prim ödeme gün sayısının, günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edileceğine ve bu tutarın hazine tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Aynı maddenin 8.’nci fıkrasında; 4734 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarların bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesileceği ifade edilmiştir.

13: Kamu İhale Kanunu’nda Belirlenen Parasal Limitler Dâhilinde Yapılacak Harcamaların Yıllık Toplamının Bütçeye Bu Amaçla Konulan Yasal Limitleri Aşması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; 2020 yılında pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 ve 22’nci maddelerinde belirlenen parasal limitlerin aşıldığı görülmüştür

14: Kesinleşen Sayıştay İlamlarının Takibi ve İnfazı İçin Gerekli İşlemlerin Yapılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 hesap ve işlemlerinin incelenmesinde; geçmiş dönemlerde kesinleşmiş bulunan bazı Sayıştay İlamlarının takip edilmediği ve infazı için gerekli işlemlerin yapılmadığı görülmüştür.

15: Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Vekâleten Şube Müdürlüğü Görevini Yürütmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 hesap ve işlemlerinin incelenmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin vekâleten şube müdürlüğü görevini yürüttüğü görülmüştür.

16: Temsil ve Ağırlama Niteliğinde Olmayan Giderlerin Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Harcama Kaleminden Karşılanması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablo ve eki belgelerinin incelenmesinde; Su ve Kanalizasyon İdaresine ait organizasyon gideri ve kurum içi eğitim programı gibi konularda yapılan giderlerin temsil, ağırlama ve tören giderleri harcama kaleminden yapıldığı görülmüştür.

17: Yükümlülüklerin Zamanında Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezaları Ödenmesi ve Rücu İşlemlerinin Yapılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; dış borç taksitlerinin zamanında ödenmemesi, vergi zıyaına neden olunması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi vb nedenlerle idari para cezası ödendiği görülmüştür.

18: Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine Tabi İşletmelerin Beyannamelerinin Verilmemesi ve İdare Tarafından Takip İşlemlerinin Yapılmaması:

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyannamelerinin işletmeler tarafından idareye verilmediği ve idare tarafından da takip işleminin yapılmadığı görülmüştür.

Sayıştay raporu; https://www.sayistay.gov.tr/reports/3931-samsun-buyuksehir-belediyesi

Son Güncelleme: 05.12.2021 14:21
Anahtar Kelimeler:
SamsunSamsun Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa Çelikören 2021-12-06 01:24:46

Ne bekleniyordu belediyede kim varsa doğru olan bir kısım emekli edildi kalan işi götüren liyakatli (ben dahil devletçi) herkesi emekliye zorladılar. Göreve kimler geldi sözleşmeli imza yetkisi olmayan memurlar. Ve kps den gelen memuriyeti onaylanmamış memuriyete atananlara imza yetkisi vererek onları ateşe atmak zihniyete bakın.